แสงสีฟ้า อันตรายอย่างไรกับดวงตา เลนส์ Blue Cut ช่วยคุณได้อย่างไร ?

เมื่อพูดถึง “แสงสีฟ้า” หลายๆคนอาจจะเคยได้ยิน แต่ยัง ไม่ทราบว่า มันคืออะไรกันแน่ และทำอันตรายกับดวงตาของเรามากแค่ไหน จึงทำให้คนไม่ค่อยใส่ใจ และใช้ชีวิตบนความเสี่ยงจากแสงสีฟ้าทุกวัน โดยไม่ได้คำนึงถึง อันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากแสงสีฟ้า

แสงสีฟ้าคืออะไร

แสงสีฟ้าคือแสงที่รวมตัวกันอยู่ ในช่วงแสงสีขาว ที่ตามนุษย์มองเห็น ซึ่ง แสงสีขาว แบ่ง ได้เป็น 7 สี คือ สีม่วง สีคราม สีนา้ เงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด สีแดง

แสงสีฟ้าจะผสมอยู่ในช่วงของสีน้ำเงินกับครามโดยแสงสีฟ้าเป็นคลื่นแสงพลงังานสงู ที่มีความยาวคลื่น400-500นาโน เมตร ซงึ่ แสงสีฟ้าจะอยู่รอบ ตัวเรา เช่น แสงแดด หลอดไฟฟลอู อเรสเซนส์ และที่พบมากเลยก็คือ แสงจากหน้า จอคอมพิวเตอร์ หน้าจอแทบเลต็ หน้าจอสมาร์ทโฟน ที่เราทกุ คนใช้กนั ทกุ วนั และใช้บอ่ ยมากเมื่อเทียบเวลาที่ใช้ต่อวนั จึง ไม่น่าแปลกที่ทกุวันนี้ผู้คนมีปัญหาสายตามากขึ้น

แสงสีฟ้าอนัตรายอย่างไรกบัดวงตา

การใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกวันนนี้ ไม่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็อยู่หน้าจอโทรศพัท์ พอมีเวลาหน่อยก็อยหน้าจอทีวีหรือ หน้าจอภาพยนตร์ ทำให้ทุก ช่วงชีวิตสายตาจดจ่ออยู่แต่กับ “หน้าจอ” และที่เพิ่มเติมเข้ามาคือแสงแดดที่ทุกวันนี้ร้อน และแรงจ้า หรือแม้แต่แสงไฟจากหลอด ฟลูออเรสเซนต์ในที่ทำงาน หรือที่ต่างๆ ทำให้คนเรารับแสงสีฟ้าที่มีอยู่รอบตัวได้ทุกช่วง ทุกเวลา พูดได้ว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ซึ่งส่งผลเสียทางตรงกับดวงตาและร่างกายในส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ 

1 ผลกระทบจากแสงสีฟ้าทำให้นอนไม่หลับ

เมื่อนอนหลับแล้วก็ตื่นกลางคืนให้ร่างกายรู้สึก อ่อนเพลียเพราะนอนไม่เพียงพอ

2 เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง เพราจากการศึกษาให้พบว่าแสงสีฟ้ามีส่วนช่วยให้เพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็ง ตอ่ มลกู หมาก และยงั เสี่ยงตอ่ การเป็นโรคอื่นๆได้เช่นกนั อย่าง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ

3 ทาให้เกิด ภาวะซึมเศร้า

เนื่องจากการมีความผิดปกติจาการนอนไม่หลับ ติดต่อกัน เป็นเวลานาน ทำให้อ่อนเพลียและเกิดสภาวะเครียดจนซึมเศร้า

4 เยื่อช้ันในดวงตาเสื่อม

เพราะการได้รับแสงสีฟ้าติดต่อกัน เป็นระยะเวลานานส่งผลทำให้จอประสาตาตาเสื่อม และนำไปสู่การเสื่อมสภาพและความสามารถในการมองเห็นได้

เลนส์ Blue Cut ช่วยได้อย่างไร

เลนส์ Blue Cut คือ เลนส์ที่ได้รับการเคลือบสารเพื่อกรองแสงสีฟ้าก่อนเข้าดวงตา โดยมีหน้าที่ในการช่วยตัดแสงที่เกิดจาก จอคอมพิวเตอร์ จอโทรศัพท์ จอแทบเลต จอทีวี แสงจากหลอดไฟที่ มีแหลง่กาเนิดจากหลอด LED ซึ่งแสงท่ีเกิดจากอุปกรณ์เหล่านี้ส่งผลทาให้คลื่นแสงเผาจอประสาทตามีนิดซงึ่ทาให้เกิด อาการ ปวดหวั ปวดตา ปวดเบ้าตาอยู่บ่อยๆ จนทำให้จอประสารทตาเสื่อม จนตาบอดได้ในที่สดุ เพื่อเป็นการป้องกันสายตา สาหรับคนที่ต้องอยู่กับหน้าจอคอมและหน้าจอโทรศพั ท์มือถือนานๆ ควรสวมใสเ่ ลนส์ Blue Cut จะได้ช่วยปอ้ งกนั สายตาจากแสงสีฟา้ที่ก่อให้เกิดปัญหาสายตาข้างต้นได้ซงึ่ตา่งจากเลนส์มลัติโค้ทธรรมดาที่ตดัได้เฉพาะเงาสะท้อนเท่านั้น

เมื่อคุณรู้จักอันตรายจากแสงสีฟ้าแบบนี้แล้ว ว่ามันสามารถทำให้จอประสาทตาเราเสื่อมได้ เราจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ควบคู่ไปกับการใช้อุปกรณ์ที่จะช่วยยับยั้งและป้องกันอันตรายจากแสงสีฟ้า ด้วยแว่นที่ใช้เลนส์แบบเคลือบสารตัดแสงสีฟ้าเป็นการถนอมสายตา เพราะการทำงานในทุกวันนี้เราคงไม่สามารถเลี่ยงการใช้ คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้ ดังนั้นเราต้องเรียนรู้และปรับตัวที่จะอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ และควรใช้คอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็น หรือรู้จักพักสายตาเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้สายตาเพ่งอยู่แต่กับหน้าจอมากเกินไป